Tomáš Bouda

vedoucí Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Po absolvování UP v Olomouci působil jako učitel ČJ a D na základních i středních školách. Po sametové revoluci se stal ředitelem školského úřadu, po jejich zániku šest let řídil Odbor školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Po odchodu z veřejné správy se věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v řádných i mimořádných formách; nejdříve jako projektový manažer na krajském vzdělávacím zařízení, posléze jako vedoucí Centra dalšího vzdělávání PdF Ostravské univerzity. Odborně se věnuje vzdělávací politice a školskému managementu a s tímto zaměřením příležitostně publikuje odborné a publicistické články. Působil i v různých poradenských pozicích na MŠMT, je laureátem Medaile MŠMT.

Jan Černý

programy sociální integrace společnosti Člověk v tísni

Náš tým se zaměřuje na děti ohrožené sociálním znevýhodněním, a to unikátní kombinací vzdělávacích a sociálních služeb a podpory dětí v mimoškolní přípravě. Propagujeme komplexní práci s celými rodinami a zaměřujeme se kromě přímé práce i na podporu dětí a jejich rodin v uplatňování jejich práv na plnohodnotné vzdělání, protože v řadě českých měst jsou děti ohrožené sociálním znevýhodněním cíleně vyřazovány klíčovými aktéry (školami a obcemi) z hlavního vzdělávacího proudu.

Michal Černý

prezident Asociace ředitelů základních škol ČR

Učitel od roku 1986, ředitel školy od roku 1993. Učí ponejvíce matematiku. Podílel se na implementaci vzdělávacího programu Začít spolu v ČR v 90. letech. Příležitostně publikuje v odborném a jiném tisku, kromě pedagogických otázek se intenzivně zabývá problematikou řešení šikany. Aktivně provozuje divadlo a hudbu.

Andy Hargreaves

emeritní profesor na Lynch School of Education (Boston College), hostující profesor na University of Ottawa, prezident a spoluzakladatel ARC Education

Andy Hargreaves působí jako výzkumný pracovník na Lynch School of Education (Boston College) a je držitelem hostujících a čestných profesur na University of Ottawa, University of Hong Kong, waleské Swansea University a norské University of Stavanger. Je také bývalým prezidentem Mezinárodního kongresu efektivity a zlepšování škol a zakládajícím šéfredaktorem periodika Journal of Professional Capital and Community. Donedávna působil jako poradce premiérky kanadské provincie Ontario pro vzdělávání a momentálně plní tuto funkci u premiérky Skotska. Je též zakladatelem ARC Education – skupiny zemí usilujících o široce pojatou excelenci, rovnost, spokojenost, inkluzi, demokracii a lidská práva (www.atrico.org). 

Andy Hargreaves působil jako konzultant pro OECD, Světovou banku a různé vlády, univerzity a učitelské odbory po celém světě. Je autorem více než třiceti knih, které získaly mnoho významných ocenění včetně prestižní Grawemeyerovy ceny v oblasti vzdělávání – tou byla v roce 2015 oceněna kniha Professional Capital, kterou napsal společně s Michaelem Fullanem. Za přínos veřejnému školství získal v roce 2016 americkou Cenu Horace Manna a skotskou Cenu Roberta Owena. Časopis Education Week Andyho Hargreavese zařadil mezi dvacet nejvýznamnějších vědců, kteří mají největší vliv na debatu o vzdělávací politice ve Spojených státech. V roce 2015 mu Boston College udělila Ocenění za excelenci ve výuce s využitím technologií. Je držitelem čestného doktorátu z hongkongské Education University a švédské University of Uppsala. Je také členem britské Královské společnosti umění (Royal Society of Arts). Jeho zatím poslední kniha nazvaná Moving: A Memoir of Education and Social Mobility vychází 13. března 2020 v nakladatelství Solution Tree.

Olli-Pekka Heinonen

generální ředitel Finské národní agentury pro vzdělávání

Je generálním ředitelem Finské národní agentury pro vzdělávání. V letech 1994–1999 působil jako ministr pro vzdělávání a vědu, v letech 1999–2002 jako ministr dopravy a komunikace a od roku 1995 do roku 2002 byl poslancem. Byl také televizním ředitelem finské Společnosti pro veřejnoprávní vysílání, státním tajemníkem na pěti různých ministerstvech a ve službě veřejnosti zastával i mnohé další významné pozice. Olli-Pekka Heinonen je držitelem magisterského titulu v oboru práv, je ženatý a má tři děti.

Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUin

Původní profesí pedagog byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Dnes se věnuje vzdělávací politice. Je odborným garantem Klubu zřizovatelů a pomáhá zástupcům samospráv chápat problematiku školství a jeho řízení. Je členem pracovní skupiny pro střední článek podpory škol Partnerství 2030, pracovní skupiny iniciativy Úspěch pro každého žáka a Stálé konference ředitelů.

David Klimeš

novinář, pedagog

Jako novinář se věnuje především politickému a ekonomickému dění v Česku. Jako pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vyučuje komunikaci.

Karel Kovář

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT

Od 1. 1. 2020 řídí v pozici náměstka sekci vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT. Na MŠMT se pohybuje od roku 2017, od července pak v pozici náměstka. Je spoluautorem strategického dokumentu Zdraví 2020, Sport 2025. Pro rok 2020 jsou hlavními úkoly zavedení změny financování regionálního školství, finalizace a schválení strategie Vzdělávání 2030+ vládou ČR, příprava nového programového období a podpora z vzdělávání z EU 2022–2028 a stabilizace financování sportu v roce 2020.

V letech 2003–2015 působil na Univerzitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy a sportu, katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu. Kromě práce asistenta v letech 2008–2014 působil v pozici proděkana pro rozvoj.

Robert Plaga

ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., se narodil v roce 1978 v jihomoravských Ivančicích. Magisterský a doktorský titul získal studiem na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Tam poté působil rovněž jako odborný asistent, a to v letech 2002–2013. V letech 2013–2015 zastával pozici ředitele Centra transferu technologií a od roku 2015 byl náměstkem ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. V polovině prosince roku 2017 se stal ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Do svého jmenování působil také jako zastupitel statutárního města Brna. Je ženatý a má dvě děti.

Markéta Pošíková

předsedkyně Pracovní skupiny vzdělávání Národní sítě Místních akčních skupin a ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s.

Od roku 2003 se věnuje regionálnímu rozvoji, konkrétně založila neziskovou organizaci MAS Podlipansko, o. p. s., která působí na Kolínsku a Nymbursku téměř patnáct let. V roce 2013 stála u zrodu aplikace myšlenky komunitně vedeného místního rozvoje v území do oblasti vzdělávání, a to prostřednictvím Místních akčních plánů vzdělávání (MAP).

Aktuálně stojí ve vedení projektů Místní akční plán na Kolínsku a Nymbursku, jejichž cílem je formování společné regionální vize v oblasti vzdělávání, podpora komunikace a partnerství v území, identifikace a zpřístupnění zdrojů a v neposlední řadě přinášení příkladů dobré praxe. Vede také Pracovní skupinu vzdělávání, která při NS MAS ČR podporuje realizátory jednotlivých MAP v rámci ČR.

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

Už při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy začala učit (na Gymnáziu Postupická). Díky zkušenosti s mezinárodními projekty přešla do Národní agentury Socrates, kde koordinovala evropské programy (eTwinning, Euroguidance). Od roku 2010 působí jako výkonná ředitelka SKAV, v letech 2010–2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, tam také koordinovala vzdělávací programy (Extra třída, Města vzdělávání). Už pátým rokem rozvíjí společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Její odbornost je kariérové poradenství, spoluzaložila neziskovou organizaci Centrum kompetencí, kde využívá švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí. Tématu kariérového poradenství se také věnuje ve svém doktorském studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zdeněk Slejška

ředitel Nadačního fondu Eduzměna, Ashoka Fellow 2013

Vystudoval obor biologie – tělesná výchova na PedF J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnoval se učení dětí i dospělých a má za sebou patnáct let lektorské praxe v oblasti prožitkové pedagogiky. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech v roli metodika a manažera pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior, které spoluzaložil. V letech 2006–2010 řídil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze Metodický portál rvp.cz. V roce 2010 založil obecně prospěšnou společnost EDUin, kterou až do konce roku 2017 řídil.

Vladimír Srb

konzultant ve vzdělávání

Konzultant ve vzdělávání, spoluzakladatel iniciativy Úspěch pro každého žáka. Zaměřuje se na podporu spolupráce na zlepšování vzdělávacích výsledků dětí a zvyšování rovných šancí. Věnuje se problematice efektivního vedení a řízení školství na regionální úrovni („střední článek“). V letech 2018–2020 vedl vzdělávací program Nadace České spořitelny. Pracoval ve správních radách organizací Učitel naživo a Elixír do škol. V letech 2010–2017 zastával funkci ředitele projektu Pomáháme školám k úspěchu. Začínal jako učitel angličtiny na základní škole, učitel informatiky na gymnáziu a instruktor zážitkové pedagogiky.